音訳蒙文元朝秘史/巻二-2

提供:Wikisource
ナビゲーションに移動 検索に移動

序、凡例(日本語)序、跋(葉氏観古堂本)巻一-1巻一-2巻一-3巻二-1巻二-2巻二-3巻三-1巻三-2巻三-3巻四-1巻四-2巻四-3巻五-1巻五-2巻五-3巻六-1巻六-2巻六-3巻七-1巻七-2巻七-3巻八-1巻八-2巻八-3巻九-1巻九-2巻九-3巻十-1巻十-2巻十-3続集巻一-1続集巻一-2続集巻一-3続集巻二-1続集巻二-2続集巻二-3序、凡例(英語)[2]

02-20-b 
02:20:06 ​不曾​​額薛​​ese​ ​見的​​兀者︀(克᠌)先​​üžegsen​ ​地 自的行​中᠋合札舌᠋里-顏​​γažar(i)-jan​ ​看了​​兀者︀額惕᠌​üžeġed​ ​囘​中᠋舌᠋鄰​​qarin​ ​排尋​​別迭舌᠋列額惕᠌​bedereġed​ ​散着​​塔舌᠋中᠋合周​​tarqažu​
02:20:07 ​明​​馬納中᠋舌᠋兒​​manaγar​ ​日​​兀都︀舌᠋兒​​üdür​ ​聚着​​赤溫(勒᠌)周​​čiγ̇ulžu​ ​咱尋​​額舌᠋里耶​​erije.​ ​那裏​​(中᠋合)阿​​Qaγ̇a​ ​去的​​斡惕᠌中᠋忽​​odqu​ ​那​​帖舌᠋列​​tere​ ​枷有的​​不中᠋合兀禿​​buγaγ̇utu​
02:20:08 ​人​​古溫​​küġün"​ ​說了​​客額罷​​keġebe​ ​那般者︀​​者︀-(古)​​"Že-kü"​ ​共說着​​客額(勒᠌)都︀周​​keġeldüžü​ ​囘​中᠋舌᠋鄰​​qarin​ ​排尋着​​別迭舌᠋列周​​bederežü​
02:20:09 ​人名​​鎖舌᠋中᠋罕-失舌᠋剌​​Sorγan-Šira​ ​再​​巴撒​​basa​ ​經過着​​荅阿舌᠋里周​​daγ̇arižu​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​ ​只這般​​額堆​​"Edüi​ ​排尋了​​別迭舌᠋列額惕᠌​bedereġed​
02:20:10 ​囘著︀​中᠋舌᠋里周​​qarižu​ ​明日​​馬納中᠋舌᠋兒​​manaγar​ ​咱尋​​額舌᠋里耶​​erije​ ​共說了​​客額(勒᠌)都︀罷​​keġeldübe.​ ​如今​​額朶額​​Edöġe​ ​俺行​​馬泥​​man-i​


02-21-a 
02:21:01 ​(敎)散​​塔舌᠋中᠋合兀侖​​tarqaγ̇ulun​ ​了着​​巴舌᠋剌周​​baražu​ ​母 自的行​​額客-邊​​eke-ben​ ​弟 每自的行​​迭兀-捏舌᠋里-顏​​deġü-ner(i)-jen​ ​尋​​額舌᠋鄰​​erin​ ​去​​斡惕᠌​od.​ ​我行​​納馬-冝​​Nama-ji​
02:21:02 ​見了​​兀者︀罷​​užebe​ ​麽​​客延​​keġen​ ​人行​​古兀捏​​küġün-e​ ​被見呵​​兀者︀克᠌迭額速​​üžegdeġesü​ ​被見來​​兀者︀克᠌迭別​​üžegdebe​ ​麽道​​客延​​keġen​ ​休​​不​​bu​ ​說​​客列列​​kelele"​
02:21:03 ​說了​​客額惕᠌​kēġed​ ​過去了​​那克᠌赤罷​​nögčibe.​
02:21:04 泰亦赤兀惕᠌每再囘排尋共說時。鎖舌᠋中᠋罕-失舌᠋剌再
說你每白日裏失了人。如今黑夜裏如何尋得。
02:21:05 再囘原行的路上去。將不曾見處仔細排尋了
散着。明日再聚着尋。這帶枷的人那裏去。這般

02-21-b 
02:21:06 說了再囘去尋時。鎖(勒᠌中᠋罕)-失舌᠋剌再經過。對帖木
眞說。我每只這一遍排尋囘去了。明日再來尋。
02:21:07 如今我每散了後。你自尋你母親兄弟去。
若見人時休說我見你來。說訖。過去了。


§84
📓那珂通世訳注『成吉思汗実録』(大日本図書,1907年)
02:21:08 ​他每行​​阿泥​​An-i​ ​敎散​​塔舌᠋中᠋合兀侖​​tarqaγ̇ulun​ ​了着​​巴舌᠋剌周​​baražu​ ​內 自的行​​朶脫舌᠋剌-班​​dotora-ban​ ​想着​​薛惕᠌乞周​​sedkižü​ ​昨前​​斡赤干​​"Öčigen​ ​營​​阿因勒᠌​ail​
02:21:09 ​敎徇着​​必禿溫(勒᠌)周​​bitüġülžü​ ​宿的 時分​中᠋豁那溫勒᠌(中᠋灰)-突︀舌᠋兒​​qonoγ̇ulqui-dur​ ​人名 的​​鎖舌᠋中᠋罕-失舌᠋剌-因​​Sorγan-Šira-jin​ ​家 裏​​格舌᠋兒-圖舌᠋兒​​ger-tür​ ​宿呵​中᠋豁那巴速​​qonobasu​
02:21:10 ​(兒)名​​沉白​​Čimbai,​ ​(兒)名​​赤老溫​​Čilaγ̇un​ ​兩箇​中᠋豁牙舌᠋兒​​qojar​ ​子每​​可兀惕᠌​köġüd​ ​他的​​亦訥​​in-ü​ ​心窩​​斡舌᠋羅​​oro​ ​心(自的行)​​只舌᠋魯格-邊​​žirüge-ben​ ​疼着​​額別惕᠌抽​​ebedčü​


02-22-a 
02:22:01 ​夜​​雪你​​süni​ ​我行​​納馬-冝​​nama-ji​ ​見着​​兀者︀周​​üžežü​ ​枷​​不中᠋合兀​​buγaγ̇u​ ​我的​​米訥​​min-u​ ​取着​​阿卜᠌抽​​abču​ ​鬆着​​速剌舌᠋剌周​​sularažu​ ​敎宿來​中᠋豁那阿兀魯來​​qonoγ̇aγ̇ululai.​
02:22:02 ​如今​​額朶額​​Edöġe​ ​再​​巴撒​​basa​ ​人名​​鎖舌᠋中᠋罕-失舌᠋剌​​Sorγan-Šira​ ​我行​​納馬-冝​​nama-ji​ ​見着​​兀者︀周​​üžežü​ ​不​​兀祿​​ülü​ ​吿​​札安​​žaγ̇an​ ​過去​​那克᠌臣​​nögčin​ ​有來​​阿巴​​aba.​
02:22:03 ​如今​​額朶額​​Edöġe​ ​只​​門-窟​​mün-kü​ ​他每​​帖迭​​tede​ ​我行​​納馬-冝​​nama-ji​ ​救​​阿不舌᠋剌木​​aburamu​ ​也者︀​​者︀​​že"​ ​說着​​客額周​​keġežü​ ​人名 的​​鎻舌᠋中᠋罕-失舌᠋剌-因​​Sorγan-Šira-jin​
02:22:04 ​家​​格舌᠋兒​​ger​ ​尋​​額舌᠋鄰​​erin​ ​河名​​斡難︀​​Onan​ ​河​​沐舌᠋漣​​müren​ ​順水​​忽舌᠋魯兀​​huruγ̇u​ ​去了​​約舌᠋兒赤罷​​jorčiba.​
02:22:05 他每散了後。帖木眞心裏想着說。昨前每營裏
輪流着敎着守我時。鎖舌᠋中᠋罕-失舌᠋剌家裏宿呵。他

02-22-b 
02:22:06 的沉白赤老溫名字的兩箇兒子。心裏憐憫我。
夜裏與我脫了枷。敎散宿來。如今鎖舌᠋中᠋罕-失舌᠋
02:22:07 將我見了。又不宜對人說。幾次經過去了。如今
只他那裏去。必救了我。所以順着斡難︀河尋鎖
02:22:08 舌᠋中᠋罕-失
舌᠋剌去了。


§85
📓那珂通世訳注『成吉思汗実録』(大日本図書,1907年)
02:22:09 ​家的​​格舌᠋侖​​Ger-ün​ ​記號​​(別)勒᠌格​​belge​ ​生馬妳子​​循​​sün​ ​傾了​​禿速舌᠋魯額惕᠌​tüsürüġed​ ​熟馬妳子自的行​​額速吉-顏​​esüg(i)-jen​ ​徹夜​​雪你-迭​​süni-de​ ​日​​兀都︀舌᠋兒​​üdür​ ​明到了​​察亦塔剌​​čaitala​
02:22:10 ​澎​​不列窟​​bülekü​ ​有來​​不列額​​büleġe.​ ​那​​帖舌᠋列​​Tere​ ​記號​​別勒᠌格​​belge​ ​聽着​​莎那思抽​​sonosču​ ​行呵​​迓步巴速​​jabubasu​ ​澎的​​不列兀舌᠋侖​​büleġür-ün​ ​聲​​儔兀​​daγ̇u​


02-23-a 
02:23:01 ​聽着​​莎那思抽​​sonosču​ ​到着​​古舌᠋兒抽​​kürčü​ ​家 裏​​格(舌᠋兒)-圖舌᠋兒​​ger-tür​ ​他的​​亦訥​​in-ü​ ​入呵​​斡舌᠋羅巴速​​orobasu​ ​(人)名​​鎖舌᠋中᠋罕-失舌᠋剌​​Sorγan-Šira​
02:23:02 ​母 自的行​​額客-邊​​eke-ben​ ​弟 每 自的行​​迭兀-捏舌᠋里-顏​​deġü-ner(i)-jen​ ​尋​​額舌᠋鄰​​erin​ ​去​​斡惕᠌​od​ ​不曾​​額薛-兀​​ese-ü​ ​說來麽​​客列魯額​​kelelüġe​ ​我​​必​​bi.​ ​爲甚​​也勤​​Jakin​
02:23:03 ​來了​​亦舌᠋列罷​​irebe​ ​你​​赤​​či"​ ​說了​​客額罷​​keġebe.​ ​(兒)名​​沉白​​Čimbai,​ ​(兒)名​​赤老溫​​Čilaγ̇un​ ​兩箇​中᠋豁牙舌᠋兒​​qojar​ ​兒每​​可兀惕᠌​köġüd​ ​他的​​亦訥​​in-ü​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​
02:23:04 ​雀兒行​​失保兀中᠋合泥​​"Šibaγ̇uqan-i​ ​龍多​​土舌᠋林台​​turimtai​ ​兒叢 裏​​不塔-圖舌᠋兒​​buta-dur​ ​趕入呵​中᠋舌᠋中᠋豁巴速​​qorγobasu​ ​叢​​不塔​​buta​ ​救了有(來)​​阿不舌᠋剌主爲​​aburažuγ̇ui.​
02:23:05 ​如今​​額朶額​​Edöġe​ ​咱行​​必丹-途舌᠋兒​​bidan-dur​ ​來了的 行​​亦舌᠋克᠌(薛)泥​​iregsen-i​ ​爲甚​​也勤​​jakin​ ​那般​​帖因​​tein​ ​說有​​客額木​​keġemü​ ​你​​赤​​či"​ ​麽道​​客延​​keġen​

02-23-b 
02:23:06 ​父親 自的行​​額赤格-余延​​ečige-jüġen​ ​言語​​兀格​​üge​ ​不​​兀祿​​ülü​ ​愛​​塔阿闌​​taγ̇alan​ ​枷​​不中᠋合兀​​buγaγ̇u​ ​他的​​亦訥​​in-ü​ ​卸了着​​出察勒᠌周​​čučalžu​
02:23:07 ​火 裏​中᠋勒᠌-圖舌᠋兒​​γal-dur​ ​燒着​​土列周​​tüležü​ ​後頭​中᠋豁亦圖​​qoitu​ ​毛 有的​​農中᠋合速禿​​noṅγasutu​ ​車子裏​​帖舌᠋兒干-圖舌᠋兒​​tergen-dür​ ​敎坐着​​兀訥溫(勒᠌)周​​unuγ̇ulžu​
02:23:08 ​女名​中᠋合荅安​​Qadaγ̇an​ ​名字有的​​捏舌᠋列台​​neretei​ ​妹子自(的)行​​堆亦-邊​​düi-ben​ ​性命有的​​阿米禿​​amitu​ ​人處​​古兀捏​​küġün-e​ ​休​​不​​bu​ ​說​​客列列​​kelele"​ ​說着​​客額周​​keġežü​
02:23:09 ​敎收拾了​​阿撒舌᠋剌溫勒᠌罷​​asaraγ̇ulba.​
02:23:10 他家的記號。打馬妳子自夜到明。聽着這記號
行呵聽得打馬妳子聲。到他家裏入去呵。鎖舌᠋


02-24-a 
02:24:01 中᠋罕-失舌᠋剌說我敎你尋你母親兄弟去。你如何又
來。他的沉白赤老溫兩箇名字的兒子說。雀兒
02:24:02 被龍多兒趕入叢草去呵。叢草也能救他性命。
草尙能如此。咱每行來的人不能救他呵。反不
02:24:03 如叢草。所以將帖木眞柳開着燒了。於他後面。
盛羊毛的車子裏藏了。分付他中᠋合荅安名字的
02:24:04 妹兒看着。說任
誰行休對他說。


§86
📓那珂通世訳注『成吉思汗実録』(大日本図書,1907年)
02:24:05 ​第三​中᠋忽禿阿舌᠋兒​​Γutuγ̇ar​ ​日​​兀都︀舌᠋兒​​üdür​ ​人​​古溫​​"küġün​ ​藏了​​你兀罷​​niγ̇uba​ ​也者︀​​者︀​​že"​ ​共說着​​客額(勒᠌)都︀周​​keġeldüžü​ ​自家​​斡額舌᠋兒​​"öġer​ ​其間​​札兀舌᠋剌​​žaγ̇ura​

02-24-b 
02:24:06 ​相搜尋咱​​能知連(勒᠌)都︀牙​​nüṅčileldüje"​ ​共說着​​客額勒᠌都︀周​​keġeldüžü​ ​相搜尋了​​能知連(勒᠌)都︀罷​​nüṅčileldübe.​ ​人名 的​​鎖舌᠋中᠋罕-失舌᠋剌-因​​Sorγan-Šira-jin​
02:24:07 ​家 裏​​格舌᠋兒-圖舌᠋兒​​ger-tür​ ​車子 裏​​帖舌᠋兒干-圖舌᠋兒​​tergen-dür​ ​床 的​​亦薛舌᠋里-因​​iseri-jin​ ​下​​朶舌᠋羅​​doro​ ​到了​​古舌᠋兒帖列​​kürtele​ ​搜着​​能知周​​nüṅčižü​
02:24:08 ​後頭​中᠋豁亦圖​​qoitu​ ​毛 有的​​農中᠋合速禿​​noṅγasutu​ ​車 裏​​帖舌᠋兒干-圖舌᠋兒​​tergen-dür​ ​上着​​兀訥周​​unužu​ ​車口 行​​阿馬撒舌᠋剌​​amasar-a​ ​有的​​不恢​​büküi​
02:24:09 ​毛​​農中᠋合速​​noṅγasu​ ​拖出着​​塔塔剌周​​tatalažu​ ​脚頭裏​​闊勒᠌-圖舌᠋兒​​köl-dür​ ​到 時​​古舌᠋兒恢-突︀舌᠋兒​​kürküi-dür​ ​人名​​鎖舌᠋中᠋罕-失舌᠋剌​​Sorγan-Šira​
02:24:10 ​這​​額捏​​ene​ ​再​​巴撒​​basa​ ​這般​​額亦木​​"eimü​ ​熱行​中᠋合剌兀納​​qalaγ̇un-a​ ​毛​​農中᠋合孫​​noṅγ̇asun​ ​內​​朶脫舌᠋剌​​dotora​ ​怎生​​客舌᠋兒​​ker​ ​當的​​荅兀思中᠋忽​​daγ̇usqu"​


02-25-a 
02:25:01 ​說呵​​客額速​​kēġesü​ ​搜的​​能知溫(勒᠌)孫​​nünčiġülsün​ ​下來着​​保兀周​​baγ̇užu​ ​去了​​約舌᠋兒赤罷​​jorčiba.​
02:25:02 第三日。泰亦赤兀(惕᠌)兄弟每說。帖木眞莫是人藏
了他。將俺自火裏搜一搜。於是搜到鎖舌᠋中᠋罕-失
02:25:03 舌᠋剌家。房裏車裏床下。都︀搜遍了。落後上到載羊
毛的車上。將車門內的羊毛掀出。掀到車後時。
02:25:04 舌᠋中᠋罕-失舌᠋剌說。似這般熱天氣。羊毛裏若
有人。如何當得。搜的人所以下車去了。


§87
📓那珂通世訳注『成吉思汗実録』(大日本図書,1907年)
02:25:05 ​搜的 行​​能知兀里​​Nüṅčiġül-i​ ​去了的​​斡都︀黑᠌撒訥​​oduγsan-u​ ​後頭​中᠋豁亦納​​qoina​ ​人名​​鎖舌᠋中᠋罕-失舌᠋剌​​Sorγan-Šira​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​

02-25-b 
02:25:06 ​我行​​納馬-冝​​"Nama-ji​ ​灰般​​忽捏速-額舌᠋兒​​hünesü-ġer​ ​刮​​客亦思干​​keisgen​ ​脫了​​阿勒᠌荅罷​​aldaba.​ ​如今​​額朶額​​Edöġe​ ​母 自的行​​額客-邊​​eke-ben​
02:25:07 ​弟 每自的行​​迭兀-捏舌᠋里-顏​​deġü-ner(i)-jen​ ​尋​​額舌᠋鄰​​erin​ ​去​​斡惕᠌​od"​ ​說着​​客額周​​keġežü​ ​口​​阿蠻​​aman​ ​白​​察中᠋合安​​čaγaγ̇an​ ​不生駒的​​額舌᠋列木克᠌​eremüg​ ​甘草黃​中᠋忽剌黑᠌赤-​​qulaγči-​
02:25:08 ​行​​(泥)​​n-i​ ​敎騎着​​兀訥溫(勒᠌)周​​unuγ̇ulžu​ ​喫二母乳的羔兒​​帖勒᠌-中᠋舌᠋中᠋罕​​tel-quriγan​ ​煮︀熟着​​孛勒᠌中᠋合周​​bolγažu​ ​小皮桶​​哥兀舌᠋兒​​köġür​ ​大皮桶​​南不中᠋合​​nambuγa​ ​整治着​​札撒周​​žasažu​
02:25:09 ​鞍子​​額篾額勒᠌​emeġel​ ​不​​兀祿​​ülü​ ​與​​斡昆​​ögün​ ​火鎌​​客帖​​kete​ ​不​​兀祿​​ülü​ ​與​​斡昆​​ögün​ ​弓​​弩木​​numu​ ​與着​​斡克᠌抽​​ögčü​
02:25:10 ​兩隻​中᠋豁牙舌᠋兒​​qojar​ ​箭​​速木​​sumu​ ​與了​​斡克᠌別​​ögbe.​ ​那些​​帖堆​​Tedüi​ ​整治着​​札撒周​​žasažu​ ​敎去了​​亦列罷​​ilebe.​


02-26-a 
02:26:01 搜的人去了後。鎖舌᠋中᠋罕-失舌᠋剌對帖木眞說。你險
些將我斷送得煙消火滅。如今你母親兄弟行
02:26:02 尋去。與了他一箇無鞍子甘草黃。白口不生駒
的課馬。再煑熟了一箇喫兩母乳的肥羔兒。皮
02:26:03 桶裏盛着與了馬妳子。更與了一張弓兩
隻箭。不曾與他火鎌。這般打發敎去了


§88
📓那珂通世訳注『成吉思汗実録』(大日本図書,1907年)
02:26:04 ​(人)名​​帖木眞​​Temüžin​ ​那般​​帖因​​tein​ ​去了​​斡都︀阿惕᠌​oduγ̇ad​ ​藩籬把着​​失別額列周​​šibeġeležü​ ​寨做了的​中᠋舌᠋中᠋豁剌黑᠌三​​qorγolaγsan​
02:26:05 ​地面 裏自的行​中᠋合札舌᠋兒-都︀舌᠋里-顏​​γažar-tur(i)-jan​ ​到着​​古舌᠋兒抽​​kürčü​ ​草的​​額別速訥​​ebesün-ü​ ​掃道 依着​​阿魯舌᠋中᠋孩-巴舌᠋兒​​alurγai-bar​ ​河名​​斡難︀​​Onan​

02-26-b 
02:26:06 ​河​​沐舌᠋漣​​müren​ ​逆着​​斡額迭​​öġede​ ​踏蹤着​​抹赤᠌吉周​​möčkižü​ ​西自​​訶舌᠋羅捏扯​​hörönēče​ ​水名​​乞沐舌᠋中᠋合​​Kimurqa​ ​小河​中᠋舌᠋中᠋罕​​γoroqan​ ​入​​斡舌᠋羅-​​oro-​
02:26:07 ​着​​周​​žu​ ​來​​亦舌᠋連​​iren​ ​有來​​阿主兀​​ažuγ̇u.​ ​那​​帖舌᠋列​​Tere​ ​逆着​​斡額迭​​öġede​ ​踏蹤着​​抹赤᠌吉耶惕᠌​möčkiġed​ ​水名​​乞沐舌᠋中᠋合​​Kimurqa​ ​小河(的)​中᠋舌᠋中᠋罕-訥​​γoroqan-(n)u​
02:26:08 ​山名​​別迭舌᠋兒​​Beder​ ​觜(的)​中᠋豁失兀訥​​qošiγ̇un-u​ ​山名​中᠋舌᠋兒出(中᠋灰)​​qorčuqui​ ​孤山(行)​​孛勒᠌中᠋合​​boldaγ-a​ ​有的 時分​​不恢-突︀舌᠋兒​​büküi-dür​ ​相遇着了​​勺魯中᠋合(勒᠌)都︀罷​​žoluγalduba.​
02:26:09 帖木眞去了。到他原把的寨子處蹤跡。逆着斡
難︀河踏將去了。有乞沐舌᠋中᠋合名字的河。西通着
02:26:10 斡難︀河。見那小河邊有行的蹤跡。就逆那小河
尋將去。那小河邊有別帖舌᠋兒名字的山。那山根


02-27-a 
02:27:01 前有中᠋舌᠋兒出(中᠋灰)名字的孤山。那
裏與他母親兄弟每相遇着了。


§89
📓那珂通世訳注『成吉思汗実録』(大日本図書,1907年)
02:27:02 ​那裏​​田迭​​Tende​ ​相合着​​捏亦速勒᠌都︀周​​neisüldüžü​ ​去着​​斡惕᠌抽​​odču​ ​山名 山的​​不舌᠋中᠋罕-中᠋勒᠌都︀訥​​Burqan-Qaldun-u​ ​前​​額不舌᠋列​​ebüre​ ​山名​​古舌᠋勒᠌古​​Kürelkü​
02:27:03 ​內​​朶脫舌᠋剌​​dotora​ ​水名​​桑沽舌᠋兒​​Seṅgür​ ​小河的​中᠋舌᠋中᠋合訥​​γoroqan-u​ ​山名的​中᠋舌᠋剌-只舌᠋魯格訥​​Qara-Žirügen-ü​ ​靑​​闊闊​​kökö​ ​海︀子​​納浯舌᠋兒​​naγ̇ur​
02:27:04 ​營盤做着​​嫰禿黑᠌剌周​​nutuγlažu​ ​住時​​阿(中᠋灰)-突︀舌᠋兒​​aqui-dur​ ​土撥鼠​​塔舌᠋兒巴中᠋惕᠌​tarbaγad​ ​野鼠​​窟出古舌᠋兒​​küčügür​ ​殺︀着​​阿剌周​​alažu​
02:27:05 ​喫​​亦顚​​iden​ ​有來​​不列額​​büleġe.​

02-27-b 
02:27:06 帖木眞那裏相遇着了。又去不舌᠋中᠋罕山前。有古
舌᠋勒᠌古名字的山。那山裏有桑古舌᠋兒河。河邊有中᠋
02:27:07 舌᠋剌-只舌᠋魯格名字的小山。有箇靑海︀子做營
盤。住其間。打捕土撥鼠野鼠喫着過活了。


§90
📓那珂通世訳注『成吉思汗実録』(大日本図書,1907年)
02:27:08 ​一​​你刊​​nigen​ ​日​​兀都︀舌᠋兒​​üdür​ ​慘白​​失舌᠋中᠋合​​širγa​ ​騸馬 等​​阿黑᠌𩥑-壇​​aγta-tan​ ​八箇​​乃蠻​​naiman​ ​馬每​​秣舌᠋驪(惕᠌)​​morid​ ​家的​​格舌᠋侖​​ger-ün​ ​根前​​迭舌᠋兒格迭​​dergede​
02:27:09 ​立着​​擺亦周​​baižu​ ​有的 行​​不恢-冝​​büküi-ji​ ​劫賊​​迭額舌᠋兒篾​​deġerme​ ​來着​​亦舌᠋列周​​irežü​ ​看着​​兀者︀帖列​​üžetele​ ​劫着​​迭額舌᠋兒篾惕᠌抽​​deġermedčü​
02:27:10 ​去了​​約舌᠋兒赤罷​​jorčiba.​ ​步行每​​迓步中᠋惕᠌​Jabuγad​ ​看着​​兀者︀周​​üžežü​ ​落後了​中᠋豁綽舌᠋兒罷​​qočorba.​ ​人名​​別勒᠌古台​​Belgütei​ ​(禿)​​(荅舌᠋兒吉)​​darγi​


02-28-a 
02:28:01 ​(尾)​​(斡中᠋豁都︀舌᠋兒)​​oqodur​ ​甘草黄馬(行)​中᠋中᠋舌᠋里​​qoṅγor-i​ ​(騎)着​​兀訥周​​unužu​ ​土撥鼠 捕​​塔舌᠋兒巴中᠋合赤剌舌᠋剌​​tarbaγačilara​ ​去着​​斡惕᠌抽​​odču​ ​有來​​不列額​​büleġe.​
02:28:02 ​晩夕​​兀迭失​​Üdeši​ ​日​​納舌᠋闌​​naran​ ​落了的​​升格克᠌先訥​​singegsen-ü​ ​後行​中᠋豁亦納​​qoina​ ​人名​​別勒᠌古台​​Belgütei​ ​(禿)​​荅舌᠋兒吉​​dargi​ ​尾​​(斡中᠋豁都︀舌᠋兒)​​oqodur​
02:28:03 ​黃馬 行​中᠋中᠋舌᠋兒-途舌᠋兒​​qoṅγor-tur​ ​土撥鼠每​​塔舌᠋兒巴中᠋惕᠌​tarbaγad​ ​駄着​​阿赤周​​ačižu​ ​顫動着​​你黑᠌中᠋勒᠌札塔剌​​niγsaqalžatala​ ​步行​​迓步中᠋罕​​jabuγan​
02:28:04 ​牽著︀​​闊脫(勒᠌)周​​kötölžü​ ​來了​​亦舌᠋列罷​​irebe.​ ​慘白​​失舌᠋中᠋合​​Širγa​ ​騸馬 等行​​阿黑᠌𩥑-塔泥​​aγta-tan-i​ ​劫賊​​迭額舌᠋兒篾​​deġerme​ ​將着​​阿(卜᠌)抽​​abču​
02:28:05 ​去了​​斡惕᠌罷​​odba.​ ​說呵​​客額速​​kēġesü​ ​人名​​別勒᠌古台​​Belgütei​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​ ​我​​必​​"Bi​ ​襲去​​捏客速​​nekesü"​ ​說了​​客額罷​​keġebe.​

02-28-b 
02:28:06 ​人名​中᠋合撒舌᠋兒​​Qasar​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​ ​你​​赤​​"Či​ ​不​​兀祿​​ülü​ ​能​​赤荅中᠋忽​​čidaqu;​ ​我​​必​​bi​ ​襲去​​捏客速​​nekesü"​ ​說了​​客額罷​​keġebe.​
02:28:07 ​人名​​帖木眞​​Temüžin​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​ ​您​​塔​​"Ta​ ​不​​兀祿​​ülü​ ​能​​赤荅中᠋忽​​čidaqu;​ ​我​​必​​bi​ ​襲去​​捏客速​​nekesü"​ ​說着​​客額周​​keġežü​ ​(禿)​​荅舌᠋兒吉​​dargi​
02:28:08 ​黃馬行​中᠋中᠋舌᠋里​​qoṅγor-i​ ​人名​​帖木眞​​Temüžin​ ​騎着​​兀訥周​​unužu​ ​慘白​​失舌᠋中᠋合​​Širγa​ ​騸馬 等(每)行​​阿黑᠌𩥑-塔泥​​aγta-tan-i​ ​草的​​額別速訥​​ebesün-ü​
02:28:09 ​掃道 (依着)​​阿魯舌᠋中᠋孩-巴舌᠋兒​​alurγai-bar​ ​踏蹤着​​抹赤᠌吉周​​möčkižü​ ​三​中᠋舌᠋兒班​​γurban​ ​宿着​中᠋豁那周​​qonožu​ ​淸​​馬納中᠋舌᠋兒​​manaγar​ ​早​​額舌᠋兒帖​​erte​
02:28:10 ​路行​​抹舌᠋兒-途舌᠋兒​​mör-tür​ ​多​​斡欒​​olon​ ​馬羣 裏​​阿都︀溫-圖舌᠋兒​​oduγ̇un-dur​ ​一箇​​你刊​​nigen​ ​爽利​​古舌᠋魯篾列​​gürümele​ ​後生​​可溫​​köġün​ ​人​​古溫​​küġün​


02-29-a 
02:29:01 ​課馬​​格兀​​geġü​ ​擠​​撒安​​saγ̇an​ ​有的 行​​阿中᠋忽-冝​​aqu-ji​ ​遇着​​勺勒᠌中᠋合周​​žolγažu​ ​慘白​​失舌᠋中᠋合​​širγa​ ​騸馬 等行​​阿黑᠌𩥑-塔泥​​aγta-tan-i​ ​挨問呵​​速舌᠋剌巴速​​surabasu​ ​那​​帖舌᠋列​​tere​
02:29:02 ​後生​​可溫​​köġün​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​ ​這​​額捏​​"Ene​ ​淸早​​馬納中᠋舌᠋兒​​manaγar​ ​日​​納舌᠋闌​​naran​ ​出的​​兀舌᠋中᠋中᠋忽-因​​urγuqu-jin​ ​前​​兀舌᠋里荅​​urida​
02:29:03 ​慘白​​失舌᠋中᠋合​​širγa​ ​騸馬 等​​阿黑᠌𩥑-壇​​aγta-tan​ ​八箇​​乃蠻​​naiman​ ​馬每​​秣舌᠋驪(惕᠌)​​morid​ ​這裏 行​​額兀-別舌᠋兒​​eġü-ber​ ​趕着​​忽(勒᠌)迭周​​hüldežü​ ​去了​​約舌᠋兒赤罷​​jorčiba.​
02:29:04 ​蹤​​抹舌᠋兒​​Mör​ ​他的​​亦訥​​in-ü​ ​我​​必​​bi​ ​吿着​​札阿周​​žaγ̇ažu​ ​與呵​​斡克᠌速​​ögsü"​ ​說了​​客額惕᠌​kēġed​ ​禿尾​​(斡中᠋豁都︀舌᠋兒)​​oqodur​ ​黄馬 行​中᠋中᠋舌᠋里​​qoṅγor-i​
02:29:05 ​敎放着​​塔勒᠌必溫(勒᠌)周​​talbiγ̇ulžu​ ​人名 行​​帖木眞-捏​​Temüžin-(n)e​ ​黑脊​​斡舌᠋黑᠌​oroγ​ ​白馬 行​​升中᠋忽剌-冝​​šiṅqula-ji​ ​敎騎了​​兀訥溫勒᠌罷​​unuγ̇ulba.​

02-29-b 
02:29:06 ​(本)​​門​​Mün​ ​自己​​斡額孫​​öġesün​ ​快​中᠋舌᠋兒敦​​qurdun​ ​淡黃馬行​中᠋忽必-冝​​qubi-ji​ ​騎了​​兀訥罷​​unuba.​ ​家 自的行​​格舌᠋兒-都︀舌᠋里-顏​​Ger-tür(i)-jen​ ​也​​巴​​ba​ ​不​​兀祿​​ülü​
02:29:07 ​去​​斡敦​​odun​ ​皮桶​​南不中᠋合​​nambuγa​ ​皮斗 自(的)行​​撒兀魯中᠋合-班​​saγ̇uluγa-ban​ ​野地行​​客額舌᠋列​​keġer-e​ ​葢着​​不中᠋忽周​​buγužu​ ​放了​​塔勒᠌必罷​​talbiba.​
02:29:08 ​伴當​​那可舌᠋兒​​Nökör​ ​你​​赤​​či​ ​呵​​不舌᠋侖​​bürün​ ​好生​​馬石​​maši​ ​艱難︀着​​蒙塔你周​​muṅtanižu​ ​來​​阿亦速​​aisu​ ​有(來)​​阿主兀​​ažuγ̇u.​ ​男子 的​​額舌᠋列-因​​Ere-jin​
02:29:09 ​艱難︀​​蒙​​muṅ​ ​一箇​​你刊​​nigen​ ​有​​備​​bi​ ​也者︀​​者︀​​že.​ ​我​​必​​Bi​ ​你 行​​赤馬-途舌᠋兒​​čima-dur​ ​做伴​​那可徹速​​nököčesü.​ ​父​​額赤格​​Ečige​ ​我的​​米訥​​min-u​
02:29:10 ​人名​​納中᠋忽-伯顏​​Naqu-Bajan​ ​呼的有​​客額克᠌迭由​​keġegdejü.​ ​我​​必​​Bi​ ​獨​中᠋黑᠌察​​γaγča​ ​兒子​​可溫​​köġün​ ​他的​​亦訥​​in-ü​ ​我​​必​​bi​ ​人名​​孛斡舌᠋兒出​​Boγ̇orču​


02-30-a 
02:30:01 ​名字有的​​捏舌᠋列禿​​neretü​ ​有​​備​​bi"​ ​說了​​客額額惕᠌​keġeġed​ ​慘白​​失舌᠋中᠋合​​širγa​ ​騸馬 等的​​阿(黑᠌)𩥑-塔訥​​aγta-tan-u​ ​蹤跡依着​​抹舌᠋里-牙舌᠋兒​​mör(i)-jer​ ​他的​​亦訥​​in-ü​
02:30:02 ​踏着​​抹赤᠌吉周​​möčkižü​ ​三​中᠋舌᠋兒班​​γurban​ ​宿着​中᠋豁那周​​qonožu​ ​晩夕​​兀迭失​​üdeši​ ​日​​納舌᠋闌​​naran​ ​岡​中᠋忽不舌᠋里​​quburi​ ​拍着​​塔申​​tašin​ ​有的 時​​不恢-突︀舌᠋兒​​büküi-dür​
02:30:03 ​一​​你刊​​nigen​ ​圈子​​古舌᠋里延​​kürijen​ ​百姓 行​​亦舌᠋兒堅-途舌᠋兒​​irgen-dür​ ​到了​​古舌᠋兒罷​​kürbe.​ ​慘白​​失舌᠋中᠋合​​širγa​ ​騸馬 等​​阿黑᠌𩥑-壇​​aγta-tan​ ​八箇​​乃蠻​​naiman​ ​馬每​​秣舌᠋驪(惕᠌)​​morid​
02:30:04 ​那​​帖舌᠋列​​tere​ ​大​​也客​​jeke​ ​圈子 的​​古舌᠋里額訥​​kürijien-ü​ ​邊行​​乞札阿舌᠋剌​​kižaγ̇ar-a​ ​喫草​​額別速(連)​​ebesülen​ ​立着​​擺亦周​​baižu​ ​有的 行​​不恢-冝​​büküi-ji​
02:30:05 ​見了​​兀者︀罷​​užebe.​ ​人名​​帖木眞​​Temüžin​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​ ​伴當​​那可舌᠋兒​​"Nökör​ ​你​​赤​​či​ ​這(裏)​​額你᠌迭​​ende​ ​立​​擺冝​​bai;​

02-30-b 
02:30:06 ​我​​必​​bi.​ ​慘白​​失舌᠋中᠋合​​širγa​ ​騸馬 等​​阿(黑᠌)𩥑-壇​​aγta-tan​ ​那的(每)​​帖迭​​tede​ ​有​​備​​bi;​ ​趕着​​忽(勒᠌)迭周​​hüldežü​ ​出來​中᠋舌᠋兒速中᠋孩​​γarsuγai"​ ​說了​​客額罷​​keġebe.​
02:30:07 ​人名​​孛斡舌᠋兒出​​Boγ̇orču​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​ ​做伴​​那可徹速​​"Nököčesü​ ​麽道​​客延​​keġen​ ​來了​​亦舌᠋列列額​​ireleġe;​ ​我​​必​​bi​ ​這裏​​額你᠌迭​​ende​
02:30:08 ​爲甚​​也勤​​jakin​ ​立​​擺亦中᠋忽​​baiqu"​ ​說了​​客額惕᠌​kēġed​ ​一同​中᠋含禿​​qamtu​ ​走馬着​​朶卜᠌禿勒᠌周​​dobtulžu​ ​入了​​斡舌᠋羅阿(惕᠌)​​oroγ̇ad​
02:30:09 ​慘白​​失舌᠋中᠋合​​širγa​ ​騸馬 等行​​阿黑᠌𩥑-塔泥​​aγta-tan-i​ ​趕着​​忽勒᠌迭周​​hüldežü​ ​出來了​中᠋舌᠋兒罷​​γarba.​
02:30:10 一日帖木眞的慘白騸馬八疋。在家被賊劫將
去了。又有一箇甘草黃馬。他兄弟別(勒᠌)古台騎着


02-31-a 
02:31:01 捕土撥鼠去了。到晩駄着土撥鼠囘來。帖木眞
說。我的馬被人劫去了。說了。別勒᠌古台說我趕去。
02:31:02 中᠋合撒舌᠋兒說你不能。我趕去。帖木眞又說您都︀不〈[#「撒」は底本では「撤」。四部叢刊本に倣い修正]〉
能。我去。就騎着那甘草黄馬。踏着那八箇馬的
02:31:03 掃道襲將去。行了三宿。那一日淸早。路上多馬
羣中。見一箇爽利後生。擠馬乳。問他你曾見慘
02:31:04 白騸馬等八匹來麽。那後生說。今早日未出時。
有這樣八匹馬。自這裏趕過去了。去的蹤跡。我
02:31:05 指與你。說了。他將帖木眞騎的馬放了。換與他
一箇黑脊白馬騎了。他也不去自家裏將他擠

02-31-b 
02:31:06 乳的皮桶皮斗。着草葢了。對帖木眞說。你來好
生艱難︀。男子的艱難︀都︀一般。我與你做伴一同
02:31:07 趕去。我的父名字喚做納中᠋忽-伯顏。止有我一箇
兒子。我的名喚做字斡舌᠋兒出。說了後踏着蹤跡
02:31:08 又行了三宿。至日晩時。到一箇百姓圈子行。見
他那八箇馬在圈子外立着。帖木眞說伴當。你
02:31:09 這裏立着我去把這馬趕出來。孛斡舌᠋而出說我
旣與做伴來了。如何我這裏立。一同跑着馬入
02:31:10 去。將馬趕
出來了。


02-32-a 


§91
📓那珂通世訳注『成吉思汗実録』(大日本図書,1907年)
02:32:01 ​自 後​中᠋豁亦納察​​qoināča​ ​人每​​哈舌᠋闌​​haran​ ​陸​​兀不舌᠋兒​​ubur​-​續​​速不舌᠋兒​​subur​ ​襲着​​捏客周​​nekežü​ ​來了​​阿亦速​​aisu.​ ​一箇​​你刊​​Nigen​ ​白​​察中᠋合安​​čaγaγ̇an​
02:32:02 ​馬 有的​​秣舌᠋驪禿​​moritu​ ​人​​古溫​​küġün​ ​套馬竿​​兀兀舌᠋中᠋合​​uγ̇urγa​ ​拿着​​把舌᠋里周​​barižu​ ​獨自​中᠋黑᠌察阿舌᠋兒​​γaγčaγ̇ar​ ​趕上着​​恢亦徹周​​güičežü​ ​來了​​阿亦速​​aisu.​
02:32:03 ​人名​​孛斡舌᠋兒出​​Boγ̇orču​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​ ​伴當​​那可舌᠋兒​​"Nökör​ ​弓​​弩木​​numu​ ​箭​​速木​​sumu​ ​我行 將來​​納荅-阿察​​nada-ača​ ​我​​必​​bi​ ​厮射​中᠋舌᠋兒不闌(勒᠌)都︀速​​qarbulaldusu"​
02:32:04 ​說了​​客額罷​​keġebe.​ ​人名​​帖木眞​​Temüžin​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​ ​我的​​米訥​​"Min-u​ ​上頭​​禿剌​​tula​ ​你​​赤​​či​ ​恐被害​​額舌᠋魯思帖兀澤​​erüsteġüžei;​
02:32:05 ​我​​必​​bi.​ ​厮射​中᠋舌᠋兒鏷闌勒᠌都︀速​​qarbulaldusu"​ ​說着​​客額周​​keġežü​ ​迎着​​額薛舌᠋兒古​​esergü​ ​囘去​中᠋舌᠋鄰​​qarin​ ​厮射​中᠋舌᠋兒不闌勒᠌都︀罷​​qarbulalduba.​

02-32-b 
02:32:06 ​那​​帖舌᠋列​​Tere​ ​白​​察中᠋合安​​čaγaγ̇an​ ​馬 有的​​秣舌᠋驪禿​​moritu​ ​人​​古溫​​küġün​ ​套馬竿 敎自的行​​兀兀舌᠋中᠋合-巴舌᠋里-顏​​uγ̇urγa-bar(i)-jan​ ​指點着​​多乞周​​dokižu​ ​立了​​擺亦罷​​baiba.​
02:32:07 ​後頭的每​中᠋豁亦禿思​​Qoitus​ ​伴當每​​那可惕᠌​nököd​ ​趕上着​​恢亦徹周​​güičežü​ ​來了​​亦舌᠋列罷​​irebe.​ ​日​​納舌᠋闌​​Naran​ ​落着​​升格周​​šiṅgežü​ ​去了​​斡惕᠌罷​​odba.​
02:32:08 ​黃昏​​都︀兀申​​Duġušin​ ​做着​​孛勒᠌周​​bolžu​ ​來了​​阿亦速​​aisu.​ ​後頭的​中᠋豁亦圖​​Qoitu​ ​那(的每)​​帖迭​​tede​ ​人每​​哈舌᠋闌​​haran​ ​黑了​​巴舌᠋魯安​​baruγ̇an​ ​被黑做着​​孛勒᠌荅周​​boldažu​
02:32:09 ​立着​​擺亦周​​baižu​ ​落後了​中᠋豁綽舌᠋兒罷​​qočorba.​
02:32:10 隨後人每陸續起將來。一箇騎白馬的人。手裏
執着套馬竿。將次趕到根前。孛斡舌᠋兒出說。你弓


02-33-a 
02:33:01 箭將來。我與他厮射。帖木眞說爲我的上頭。恐
傷着你。我與他厮射。便囘去與他断射。那騎白
02:33:02 馬的人。將套馬竿指着帖木眞說。立住了。隨後
那賊每的伴當。也都︀趕將來。見日落黃昏天色
02:33:03 黑了。那後來的人
都︀立住着落後了。


§92
📓那珂通世訳注『成吉思汗実録』(大日本図書,1907年)
02:33:04 ​那​​帖舌᠋列​​Tere​ ​夜​​雪你​​süni​ ​兼行了​​都︀里額惕᠌​düliġed​ ​三​中᠋舌᠋兒班​​γurban​ ​日​​兀都︀舌᠋兒​​üdür​ ​三​中᠋舌᠋兒班​​γurban​ ​夜​​雪你​​süni​ ​兼行着​​都︀里周​​düližü​ ​到了​​古舌᠋兒罷​​kürbe.​
02:33:05 ​人名​​帖木眞​​Temüžin​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​ ​伴當​​那可舌᠋兒​​"Nökör​ ​我​​必​​bi​ ​你自​​赤馬-荅察​​čima-dāča​ ​外​​昻吉荅​​aṅgida​ ​這(的每)​​額迭​​ede​ ​馬每 自的行​​抹舌᠋驪的-顏​​morid(i)-jan​

02-33-b 
02:33:06 ​要的 麽​​阿(卜᠌)中᠋忽-兀​​abqu-u​ ​有來​​不列額​​büleġe;​ ​分咱​​古必牙勒᠌都︀牙​​qubijalduja;​ ​幾多 行​​客堆-冝​​kėdüi-ji​ ​要​​阿(卜᠌)中᠋忽​​abqu​ ​說有​​客額木​​keġemü"​
02:33:07 ​說了​​客額別​​keġebe.​ ​人名​​孛斡舌᠋兒出​​Boγ̇orču​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​ ​我​​必​​"Bi​ ​好​​撒因​​sain​ ​伴當 行​​那可舌᠋里​​nökör-i​ ​你行​​赤馬-冝​​čima-ji​ ​艱難︀着​​蒙塔你周​​muṅtanižu​
02:33:08 ​來了​​阿亦速​​aisu​ ​麽道​​客延​​keġen​ ​好​​撒因​​sain​ ​伴當行​​那可舌᠋列​​nökör-e​ ​濟​​土撒​​tusa​ ​做​​孛(勒᠌)速​​bolsu​ ​麽道​​客延​​keġen​ ​做伴着​​那可徹周​​nököčežü​ ​來了​​亦舌᠋列罷​​irebe​
02:33:09 ​我​​必​​bi.​ ​外財​​完者︀-兀​​Önžē-ü​ ​說着​​客額周​​keġežü​ ​要​​阿(卜᠌)中᠋忽​​abqu​ ​我​​必​​bi.​ ​父​​額赤格​​Ečige​ ​我的​​米訥​​min-u​ ​人名​​納中᠋忽-伯顏​​Naqu-Bajan​ ​名字有的​​捏舌᠋列禿​​neretü​
02:33:10 ​有​​備由​​bijü.​ ​人名​​納中᠋忽-伯顏-訥​​Naqu-Bajan-(n)u​ ​獨​中᠋黑᠌察​​γaγča​ ​兒子​​可溫​​köġün​ ​他的​​亦訥​​in-ü​ ​我​​必​​bi​ ​有​​備由​​bijü.​ ​父的​​額赤格-因​​Ečige-jin​ ​我的​​米訥​​min-u​


02-34-a 
02:34:01 ​置來的​​諸︀額(克᠌)先​​žüġegsen​ ​我行​​納-荅​​na-da​ ​儘勾​​土格帖列​​tügetele​ ​有​​備由​​bijü.​ ​我​​必​​Bi​ ​不​​兀祿​​ülü​ ​要​​阿(卜᠌)中᠋忽​​abqu​ ​濟​​土撒​​tusa​ ​做來的​​孛魯黑᠌三​​boluγsan​ ​我的​​米訥​​min-u​
02:34:02 ​甚麽​​牙溫​​jaγ̇un​ ​濟​​土撒​​tusa​ ​做​​孛勒᠌中᠋忽​​bolqu;​ ​不​​兀祿​​ülü​ ​要​​阿(卜᠌)中᠋忽​​abqu"​ ​說了​​客額罷​​keġebe.​
02:34:03 那夜兼行了三晝夜。囘到納中᠋忽-伯顏處。帖木眞
對孛斡舌᠋兒出說。不是你呵。我這馬如何得。咱兩
02:34:04 人可以分。你要多少。孛斡舌᠋兒出說。我見你辛苦
着來。所以濟助做伴去。如何做外財般要你的。
02:34:05 我父親只我一箇兒子。置的家財。與我儘勾。我
不要你的。若要你的呵。與你做伴來的濟甚事。

02-34-b 
02:34:06 §93
📓那珂通世訳注『成吉思汗実録』(大日本図書,1907年)
02:34:07 ​人名​​納中᠋忽-伯顏-訥​​Naqu-Bajan-(n)u​ ​家 裏​​格舌᠋兒-圖舌᠋兒​​ger-tür​ ​到了​​古舌᠋兒罷​​kürbe.​ ​人名​​納中᠋忽-伯顏​​Naqu-Bajan​ ​兒子 (自的)行​​可兀-邊​​köġü-ben​ ​人名行​​孛斡舌᠋兒出-冝​​Boγ̇orču-ji​
02:34:08 ​失着​​札中᠋合周​​žaγažu​ ​涕​​你孫​​nisun​ ​淚 敎​​你勒᠌不速-巴舌᠋兒​​nilbusu-bar​ ​有來​​阿主兀​​ažuγ̇u.​ ​忽然​​格捏(惕᠌)帖​​Genedte​ ​到着​​古舌᠋兒帖周​​kürtežü​ ​兒 自的行​​可兀-邊​​köġü-ben​
02:34:09 ​見着​​兀者︀周​​üžežü​ ​一次​​你刊帖​​nigente​ ​哭有​​委亦剌木​​uilamu;​ ​一次​​你刊帖​​nigente​ ​怪有​​董中᠋豁都︀木​​doṅγodumu.​ ​兒子​​可溫​​Köġün​ ​他的​​亦訥​​in-ü​
02:34:10 ​人名​​孛斡舌᠋兒出​​Boγ̇orču​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​ ​甚麽​​牙溫​​"Jaγ̇un​ ​做了​​孛勒᠌罷​​bolba.​ ​好​​撒因​​Sain​ ​伴當​​那可舌᠋兒​​nökör​ ​(艱)難︀​​蒙塔你周​​muṅtanižu​


02-35-a 
02:35:01 ​來​​阿亦孫​​aisun​ ​有來​​阿主兀​​ažuγ̇u;​ ​做伴着​​那可徹周​​nököčežü​ ​去了來​​斡都︀剌阿​​odulaγ̇a​ ​我​​必​​bi.​ ​如今​​額朶額​​Edöġe​ ​來了​​亦舌᠋列罷​​irebe"​ ​說了​​客額惕᠌​kēġed​
02:35:02 ​走馬着​​(中᠋合)溫(勒᠌)周​​qaγ̇ulžu​ ​去着​​斡惕᠌抽​​odču​ ​野地行​​客額舌᠋列​​keġer-e​ ​葢了的​​不中᠋黑᠌三​​buγuγsan​ ​皮桶​​南不中᠋合​​nambuγa​ ​皮斗 自的行​​撒兀魯中᠋合-班​​saγ̇uluγa-ban​ ​將來了​​阿(卜᠌)赤舌᠋剌罷​​abčiraba.​
02:35:03 ​人名 行​​帖木眞-捏​​Temüžin-(n)e​ ​喫二 母乳的羔兒​​帖勒᠌-中᠋舌᠋中᠋罕​​tel-quriγan​ ​殺︀着​​阿剌周​​alažu​ ​行糧​​古捏速​​künesü​ ​與了​​斡古額惕᠌​ögüġed​ ​皮桶​​南不中᠋合​​nambuγa​
02:35:04 ​駄的​​迭兀舌᠋兒格​​deġürge​ ​整治着​​札撒周​​žasažu​ ​行糧敎做了​​古捏速列溫(勒᠌)罷​​künesüleġülbe.​ ​人名​​納中᠋忽-伯顏​​Naqu-Bajan​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​ ​兩箇​中᠋豁牙舌᠋兒​​"Qojar​
02:35:05 ​少年每​​札剌兀思​​žalaγ̇us​ ​有​​備​​bi.​ ​您​​塔​​Ta​ ​相顧您​​兀氈(勒᠌)都︀克᠌禿惕᠌​üželdügtüd​ ​明​​抹那​​mönö​ ​後​中᠋豁亦納​​qoina​ ​休​​不​​bu​ ​相棄您​​帖(卜᠌)赤勒᠌都︀(克᠌)禿惕᠌​tebčildügtüd"​

02-35-b 
02:35:06 ​說了​​客額罷​​keġebe​ ​人名​​帖木眞​​Temüžin​ ​去着​​斡惕᠌抽​​odču​ ​三​中᠋舌᠋兒班​​γurban​ ​夜​​雪你​​süni​ ​三​中᠋舌᠋兒班​​γurban​ ​日​​兀都︀舌᠋兒​​üdür​ ​去着​​約舌᠋兒赤周​​jorčižu​
02:35:07 ​河名​​桑沽舌᠋兒​​Seṅgür​ ​小河 行​中᠋舌᠋中᠋合納​​γoroqan-a​ ​家 裏自的行​​格舌᠋兒-圖舌᠋里-顏​​ger-tür(i)-jen​ ​到了​​古舌᠋兒罷​​kürbe.​ ​母名​​訶額侖​​Höġelün​ ​母​​額客​​eke,​
02:35:08 ​人名​中᠋合撒舌᠋兒​​Qasar​ ​等​​乞額惕᠌​kiġed​ ​弟 每​​迭兀-捏舌᠋兒​​deġü-ner​ ​他的​​亦訥​​in-ü​ ​愁着​​赫舌᠋魯周​​herüžü​ ​住着​​阿周​​ažu​ ​見着​​兀者︀周​​üžežü​
02:35:09 ​喜歡了​​巴牙思罷​​bajasba.​
02:35:10 到納中᠋忽-伯顏家裏。見他爲失了舌᠋兒子孛斡舌᠋兒出
垂淚着哭。忽然見他每到了。將他兒子看着。一


02-36-a 
02:36:01 邊廂哭一邊廂怪他兒子。孛斡舌᠋兒出說。我不知
爲甚麽。見這好伴當艱難︀着來。便與他做伴去
02:36:02 了來。如今來了也。說訖。走着馬去。將他原葢下
的擠乳的皮桶皮斗來了。殺︀了一箇喫二母乳
02:36:03 的肥羔兒又皮桶裏盛了馬妳子。駄的般整治
了與帖木眞做行糧。納中᠋忽-伯顏說。〈[#「納中᠋忽-伯顏」は底本では「中᠋納忽-伯顏」。四部叢刊本に倣い修正]〉你兩箇年小
02:36:04 的常相顧貯明後休相棄。帖木眞辞去。行了三
晝夜。到桑古舌᠋兒河邊家裏。他母親訶額侖並中᠋
02:36:05 舌᠋兒兄弟每正愁間。見
他囘來。好生歡喜了。

02-36-b 


§94
📓那珂通世訳注『成吉思汗実録』(大日本図書,1907年)
02:36:06 ​那裏(自)​​田迭扯​​Tendēče​ ​人名​​帖木眞​​Temüžin​ ​人名​​別(勒᠌)古台​​Belgütei​ ​兩箇​中᠋豁牙舌᠋兒​​qojar​ ​人名 的​​德-薛禪-訥​​De-Sečen-(n)ü​ ​人名 行​​孛舌᠋兒帖-兀只泥​​Börte-Üžin-i​
02:36:07 ​九​​也孫​​jesün​ ​歲(有的)​​納速禿​​nasutu​ ​有 時​​不恢-突︀舌᠋兒​​büküi-dür​ ​見着​​兀者︀周​​üžežü​ ​來了​​亦舌᠋克᠌薛額舌᠋兒​​iregseġer​〈[#「iregseġer」は底本では「iregseer」。前述の同語句に倣い修正]〉 ​離着​中᠋中᠋合察周​​qaγačažu​ ​有來​​不列額​​büleġe.​
02:36:08 ​河名​​客魯舌᠋漣​​Kelüren​ ​河​​沐舌᠋漣​​müren​ ​順​​忽舌᠋魯兀​​huruγ̇u​ ​尋​​額舌᠋鄰​​erin​ ​去了​​斡(惕᠌)罷​​odba.​ ​山名​​扯(克᠌)徹舌᠋兒​​Čegčer​ ​山名​​赤中᠋舌᠋中᠋忽​​Čiγurγu​ ​兩箇 的​中᠋豁牙舌᠋侖​​qojar-un​
02:36:09 ​路間​​札兀舌᠋剌​​žaγ̇ura​ ​人名​​德-薛禪​​De-Sečen​ ​姓氏​​翁吉舌᠋剌(惕᠌)​​Uṅgirad​ ​那裏​​田迭​​tende​ ​有來​​阿主兀​​ažuγ̇u.​ ​人名​​德-薛禪​​De-Sečen​ ​人名 行​​帖木只泥​​Temüžin-i​
02:36:10 ​見着​​兀者︀周​​üžežü​ ​好生​​馬石​​maši​ ​大​​也客​​jeke​ ​喜歡​​巴牙思抽​​bajasču​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​ ​姓氏​​泰亦赤兀惕᠌​"Taičiγ̇ud​ ​兄​​阿中᠋合​​aqa​ ​弟​​迭兀​​deġü​


02-37-a 
02:37:01 ​你的​​赤訥​​čin-u​ ​嫉妒​​乃塔木​​naitamu​ ​麽道​​客延​​keġen​ ​知着​​篾迭周​​medežü​ ​好生​​馬石​​maši​ ​愁着​​赫舌᠋魯周​​herüžü​ ​絕望​​啜可列埃​​čüköleġei.​ ​僅得​​阿舌᠋闌​​Aran​
02:37:02 ​見了​​兀者︀罷​​užebe​ ​也者︀​​者︀​​že​ ​你 行​​赤馬-冝​​čima-ji"​ ​說了​​客額惕᠌​kēġed​ ​人名 行​​孛舌᠋兒帖-兀只泥​​Börte-Üžin-i​ ​相配了​​捏亦列兀列額惕᠌​neileġüleġed​
02:37:03 ​送將去了​​額兀思格罷​​eġüsgebe.​ ​迭​​額兀思堅​​Eġüsgen​ ​來時​​阿亦速舌᠋侖​​aisurun.​ ​人名​​德-薛禪​​De-Sečen​ ​路間​​札兀舌᠋剌​​žaγ̇ura​ ​河名 的​​客魯舌᠋例訥​​Kerülen-ü​
02:37:04 ​地名 的 隅自​​兀舌᠋黑᠌勒᠌-弩-荅察​​Uraγčul-nu-dāča​ ​囘了​中᠋舌᠋里罷​​qariba.​ ​妻​​格舌᠋兒該​​Gergei​ ​他的​​亦訥​​in-ü​ ​妻名 的​​孛舌᠋兒帖-兀只訥​​Börte-Üžin-ü​ ​母​​額客​​eke​
02:37:05 ​母名​​搠壇​​Sotan​ ​名字(有)的​​捏舌᠋列台​​neretei​ ​有來​​不里亦​​büliġi.​ ​(母)名​​搠壇​​Sotan​ ​女子 自的行​​斡乞-顏​​öki-jen​ ​送著︀​​許迭周​​hüdežü​ ​山名​​枯舌᠋勒᠌古​​Kürelkü​

02-37-b 
02:37:06 ​內​​朶脫舌᠋剌​​dotora​ ​河名​​桑沽舌᠋兒​​Seṅgür​ ​河 行​中᠋舌᠋中᠋合納​​γoroqan-a​ ​有 時​​不恢-突︀舌᠋兒​​büküi-dür​ ​送到着​​枯舌᠋兒格周​​kürgežü​ ​來了​​亦舌᠋列罷​​irebe.​
02:37:07 初帖木眞九歲時。與德-薛禪的女兒孛舌᠋兒帖-兀
眞相離了來。此時與弟別勒᠌古台順着客魯舌᠋漣河
02:37:08 尋去。扯克᠌舌᠋兒赤中᠋舌᠋中᠋忽山兩間。尋着德-薛禪
家。德-薛禪見了帖木眞好生大歡喜。說知得泰
02:37:09 亦赤兀(惕᠌)兄弟每嫉妒你。我好生愁着絕望了來。
今日僅得見你。說了將孛舌᠋兒帖女兒與帖木眞
02:37:10 做了妻。德-薛禪與他妻搠壇同送帖木眞夫妻
囘去了。到客魯中᠋漣河兀舌᠋黑᠌勒᠌的邊隅。德-薛禪囘


02-38-a 
02:38:01 家來了。搠壇直送他
女兒到帖木眞家裏。


§95
📓那珂通世訳注『成吉思汗実録』(大日本図書,1907年)
02:38:02 ​(母)名行​​搠壇-泥​​Sotan-(n)i​ ​敎囘了​中᠋舌᠋里兀魯阿惕᠌​qariγuluγ̇ad​ ​人名 行​​別勒᠌古台-冝​​Belgütei-ji​ ​人名 行​​孛斡舌᠋兒出-冝​​Boγ̇orču-ji​ ​做伴咱​​那可徹耶​​"nököčeje"​ ​麽道​​客延​​keġen​
02:38:03 ​喚着​​兀舌᠋里周​​urižu​ ​去了​​亦舌᠋列罷​​irebe.​ ​人名​​孛斡舌᠋兒出​​Boγ̇orču​ ​人名 行​​別(勒᠌)古台-冝​​Belgütei-ji​ ​敎到了​​古舌᠋兒格兀魯額惕᠌​kürġeġülüġed​
02:38:04 ​父 自的行​​額赤格-都︀舌᠋里-顏​​ečige-dür(i)-jen​ ​不​​兀祿​​ülü​ ​說​​客列連​​kelelen​ ​拱脊​​孛戈禿舌᠋兒​​bögötür​ ​甘草黄馬(行)​中᠋中᠋舌᠋里​​qoṅγor-i​ ​騎了​​兀訥阿惕᠌​unuγ̇ad​ ​靑​​孛舌᠋羅​​boro​
02:38:05 ​毛袗 自的行​​斡舌᠋兒木格-邊​​örmüge-ben​ ​捎駄了​​孛克᠌禿舌᠋魯額惕᠌​bögtürüġed​ ​人名 一同​​別勒᠌古台-魯額​​Belgütei-lüġe​ ​來了​​亦舌᠋列罷​​irebe.​ ​那裏​​帖舌᠋列​​Tere​

02-38-b 
02:38:06 ​自做伴了​​那可徹克᠌薛額舌᠋兒​​nököčegseġer​ ​做伴的​​那可徹恢​​nököčeküi​ ​理​​約孫​​josun​ ​那般​​帖亦模​​teimü.​
02:38:07 搠壇送他女兒到帖木眞家。囘去了。後帖木眞
欲要孛斡舌᠋兒出做伴。使別勒᠌古台喚去。孛斡舌᠋兒出
02:38:08 見了別勒᠌古台。又不對他父說。騎着箇拱脊黄馬
駄着箇靑毛襖子。與別勒᠌古台一同來了。自那裏
02:38:09 做伴。再後
不曾相離。


§96
📓那珂通世訳注『成吉思汗実録』(大日本図書,1907年)
02:38:10 ​河名​​桑沽舌᠋兒​​Seṅgür​ ​小河 自​中᠋舌᠋中᠋合納察​​γoroqan-ača​ ​起着​​耨兀周​​neġüžü​ ​河名​​客魯舌᠋漣​​Kelüren​ ​河的​​沐舌᠋洌訥​​müren-ü​ ​頭​​帖舌᠋里溫​​teriġün​ ​地名​​不舌᠋兒吉​​Burgi​


02-39-a 
02:39:01 ​岸 行​​額舌᠋兒吉-迭​​ergi-de​ ​營盤做​​嫰禿黑᠌闌​​nutuγlan​ ​下着​​保兀周​​baγ̇užu​ ​(母)名​​搠壇​​Sotan​ ​母 的​​額客-因​​eke-jin​ ​一見公姑的禮​​失惕᠌勒᠌​šidkül​ ​麽道​​客延​​keġen​
02:39:02 ​黑​中᠋舌᠋剌​​qara​ ​貂鼠​​不𪖌中᠋罕​​buluγan​ ​襖子​​荅中᠋忽​​daqu​ ​將來着​​阿卜᠌舌᠋剌周​​abčiražü​ ​有來​​不列額​​büleġe.​ ​那​​帖舌᠋列​​Tere​ ​襖子 行​​荅中᠋忽-冝​​daqu-ji​
02:39:03 ​人名​​帖木眞​​Temüžin,​ ​人名​中᠋合撒舌᠋兒​​Qasar,​ ​人名​​別勒᠌古台​​Belgütei​ ​三​中᠋舌᠋兒班​​γurban​ ​將着​​阿(卜᠌)抽​​abču​ ​去着​​斡惕᠌抽​​odču​ ​在前​​額舌᠋兒帖​​"erte​ ​日子​​兀都︀舌᠋兒​​üdür​
02:39:04 ​人名​​也速該​​Jesügei​ ​皇帝​中᠋罕​​Qān​ ​父 一同​​額赤格-魯額​​ečige-lüġe​ ​種名​​客舌᠋列亦惕᠌​Kereid​ ​百姓 的​​亦舌᠋兒格訥​​irgen-ü​ ​人名​​王-中᠋罕​​Waṅ-Qān​ ​契交​​安達​​anda​
02:39:05 ​相說的​​客額勒᠌都︀克᠌先​​keġeldügsen​ ​有來​​阿主兀​​ažuγ̇u.​ ​父 一同​​額赤格-魯額​​Ečige-lüġe​ ​我的​​米訥​​min-u​ ​契交​​安達​​anda​ ​相說了​​客額勒᠌都︀克᠌先​​keġeldügsen​

02-39-b 
02:39:06 ​父​​額赤格​​ečige​ ​般​​篾圖​​metü​ ​有​​備​​bi​ ​也者︀​​者︀​​že"​ ​麽道​​客延​​keġen​ ​(人)名行​​王-中᠋合泥​​Waṅ-Qān-i​ ​河名 的​​土兀剌-因​​Tuγ̇ula-jin​ ​黑​中᠋舌᠋剌​​qara​ ​林行​​屯-(捏)​​tün-(n)e​ ​有​​備由​​bijü​
02:39:07 ​麽道​​客延​​keġen​ ​知着​​篾迭周​​medežü​ ​去了​​斡惕᠌罷​​odba.​ ​人名行​​王-中᠋罕-途舌᠋兒​​Waṅ-Qān-dur​ ​人名​​帖木眞​​Temüžin​ ​到着​​古舌᠋兒抽​​kürčü​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​
02:39:08 ​在前​​額舌᠋兒帖​​"Erte​ ​日子​​兀都︀舌᠋兒​​üdür​ ​父 一同​​額赤格-魯額​​ečige-lüġe​ ​我的​​米訥​​min-u​ ​契交​​安達​​anda​ ​相說了​​客額勒᠌都︀克᠌先​​keġeldügsen​
02:39:09 ​有來​​阿主兀​​ažuγ̇u.​ ​父​​額赤格​​Ečige​ ​也​​古​​kü​ ​般​​篾圖​​metü​ ​有​​備由​​bijü​ ​也者︀​​者︀​​že"​ ​說着​​客額周​​keġežü​ ​妻​​格舌᠋兒該​​gergei​ ​下着​​保溫勒᠌周​​baγ̇ulžu​
02:39:10 ​上見​​額木思格克᠌​emüsgeg​ ​你 行​​赤馬-荅​​čima-da​ ​將來了​​阿(卜᠌)赤舌᠋剌罷​​abčiraba"​ ​麽道​​客延​​keġen​ ​貂鼠​​不𪖌中᠋罕​​buluγan​ ​襖子​​荅中᠋忽​​daqu​ ​與了​​斡克᠌罷​​ögbe.​


02-40-a 
02:40:01 ​人名​​王-中᠋罕​​Waṅ-Qān​ ​好生​​馬石​​maši​ ​喜歡着​​巴牙思抽​​bajasču​ ​說​​嗚詁列舌᠋論​​ügülerün:​ ​黑​中᠋舌᠋剌​​"Qara​ ​貂鼠​​不𪖌中᠋罕​​buluγan​ ​襖子 的​​荅中᠋忽-因​​daqu-jin​ ​囘奉​中᠋舌᠋里兀​​qariγ̇u​
02:40:02 ​離了的​中᠋中᠋合察黑᠌三​​qaγačaγsan​ ​百姓(行)​​兀魯昔​​ulus-i​ ​你的​​赤訥​​čin-u​ ​相合着​中᠋含禿惕᠌中᠋合周​​qamtudqažu​ ​與你​​斡克᠌速​​ögsü.​ ​貂鼠​​不𪖌中᠋罕​​buluγan​ ​襖子 的​​荅中᠋忽-因​​daqu-jin​
02:40:03 ​囘奉​中᠋舌᠋里兀​​qariγ̇u​ ​漫散了的​​不塔舌᠋黑᠌三​​butaraγsan​ ​百姓(每)​​兀魯昔​​ulus-i​ ​你的​​赤訥​​čin-u​ ​完全着​​不古惕᠌客(勒᠌)都︀周​​bügüdkeldüžu​ ​與你​​斡克᠌速​​ögsü.​
02:40:04 ​腰子 的​​孛可舌᠋列-因​​Bögöre-jin​ ​尖兒裏​​孛克᠌薛-圖舌᠋兒​​bögse-dür​ ​腔子 的​​扯客舌᠋列-因​​čegere-jin​ ​胷膈 裏​​扯額只-圖舌᠋兒​​čeġeži-dür​ ​存着​​阿都︀中᠋孩​​atuγai"​
02:40:05 ​說了​​客額罷​​keġebe.​序、凡例(日本語)序、跋(葉氏観古堂本)巻一-1巻一-2巻一-3巻二-1巻二-2巻二-3巻三-1巻三-2巻三-3巻四-1巻四-2巻四-3巻五-1巻五-2巻五-3巻六-1巻六-2巻六-3巻七-1巻七-2巻七-3巻八-1巻八-2巻八-3巻九-1巻九-2巻九-3巻十-1巻十-2巻十-3続集巻一-1続集巻一-2続集巻一-3続集巻二-1続集巻二-2続集巻二-3序、凡例(英語)[2]


  1. 国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/1917744
  2. 2.0 2.1 テンプレート読み込みサイズが制限値を越えるので分冊化しています。

この著作物は、1942年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。