Page:Gunshoruiju27.djvu/143

提供: Wikisource
ナビゲーションに移動 検索に移動
このページは校正済みです


政理。先年於女事失。朕早忘却不於心。朕自去春激勵公事。又已爲第一之臣。能備顧問而泛其輔道。新君愼之。

右大將菅原北野是鴻儒也。又深知政事。朕選爲博士。多受諫正。仍不次登用以笞其功。加以朕前年立醍醐之日。只與菅原朝臣一人論‐定此事〈女知尙待居之。〉其時無共相議者一人。又東宮初立之後。未ニ年。朕有讓位之意。朕以此意密々語菅原朝臣。而菅原朝臣申云。如是大事自有天時。不忽不云々。仍或上封事。或吐直言。不朕言。又々正論也。至于今年。吿菅原朝臣朕志必可果之狀。菅原朝臣更無申。事々奉行至于七日可行之儀人口云々。殆至於欲延‐引其事。菅原朝臣申云。大事不再擧。事留則變生云々。遂令朕意如石不轉。總而言之。菅原朝臣非朕之忠臣。新君之功臣乎。人功不忘。新君愼云々

季長朝臣深熟公事。長谷雄博涉經典。共大器也。莫昇進。新君愼之。

朕聞。未旦求衣之勤。每日整服。盥嗽拜神。又近喚公卿議給。訪治術。亦還本座招‐召侍臣。求六經疑。聖哲之君。必依輔佐以治事。華夷寡小之人。何無賢士。事有疑。必可推量以决之。新君愼之。

諸司諸所所言奏見參。有先例者。可諸司舊跡。縱有舊迹。能推量可行。新君愼之。

延曆帝主。每日御南殿帳中。政務之後。解‐脫衣冠臥起飮食。又喚鷹司御鷹。於庭前餌。或時御手作觜爪等好。又至苦熱。朝政後。幸神泉苑納凉。行幸之時。先令左右近中少將。卽喚手輿之。行路之次